e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
Kategorie
e-shop zdarma AKCE a výhodné balíčky
e-shop zdarma a Levandulové
e-shop zdarma a Levandulové malé
e-shop zdarma b Na dobrou noc - směs bylin
e-shop zdarma c Mateřídouškové
e-shop zdarma d Bez chrápání - směs bylin
e-shop zdarma e Heřmánkové
e-shop zdarma f Chmelové
e-shop zdarma g Damiána s levandulí
e-shop zdarma Pohankové malé
e-shop zdarma Pohankové nahřívací
e-shop zdarma Pohankové s bylinami
e-shop zdarma Pohankové speciální
e-shop zdarma Pohankové velké
e-shop zdarma Třešňové
e-shop zdarma Velké bylinkové XXLReklama:
e-shop zdarma

Reklamace

Veškeré reklamace zasílejte bez prodlení emailem na: vonavepolstarky@seznam.cz a zároveň nás kontaktujte telefonicky: 608 275 846. Budeme se jim tak moci věnovat okamžitě.

 

Reklamace, reklamační podmínky – Reklamační řád

 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 
 1. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • opravu zboží,
 • výměnu za nové zboží, pokud není oprava možná
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • v reklamačním řízení:
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Kupující reklamované zboží zašle nebo osobně doručí na adresu prodávajícího:

 
Lucie Schödlová
Frymburk 77
382 79  Frymburk
 

 1. Po vyřízení reklamace zašle prodávající zboží zpět na adresu kupujícího. Je-li výsledkem vyřízení reklamace peněžité plnění (např. vrácení části nebo celé kupní ceny) odešle prodávající kupujícímu peněžní prostředky včetně  účelně vynaložených nákladů vzniklých kupujícímu v souvislosti s uplatněním reklamace  převodem na účet kupujícího, jiným způsobem jen tehdy, pokud to kupující požaduje a pokud tím prodávajícímu nevzniknou další náklady.

 

 1.  Reklamované zboží nesmí vykazovat známky úmyslného poškození, známky poškození způsobené nevhodným používáním, nesmí být znečištěno a musí být zabaleno tak, aby během přepravy nemohlo dojít k jeho poškození. Kupující zašle reklamované zboží takovým způsobem, aby jeho převzetí nebylo podmíněno platbou ze strany prodávajícího (reklamované zboží nelze zaslat např. „na dobírku“)

 

 1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 2. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu. Reklamaci nelze uplatnit na vadu, kterou kupující sám způsobil úmyslně nebo nevhodným používáním vzhledem k povaze zboží a na běžné opotřebení způsobené užíváním výrobku.
 4. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 5. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.  Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.  Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
 6. Pokud reklamace není vyřízena, včetně opravy do 30 dnů od jejího podání (nebylo -- li dohodnuto jinak), je reklamovaná vada posuzována za objektivně neodstranitelnou a kupujícímu vznikají nároky, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou – § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 
Doručování korespondence v rámci reklamačního řízení

 1. Smluvní strany si mohou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty nebo v písemné formě prostřednictvím doručovacích společností.    
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci (reklamaci) na emailovou adresu:
vonavepolstarky@seznam.cz


nebo na poštovní adresu:
Lucie Schödlová
Frymburk 77
382 79 Frymburk
 
Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce, pokud si to kupující nepřeje jinak.
 
V případě zaslání reklamace elektronickou poštou zašle prodávající bezodkladně potvrzení o přijetí reklamace. Pokud kupující neobdrží potvrzení o přijetí reklamace do 3 pracovních dnů, může to být způsobeno např. technickou nebo jinou chybou v emailovém účtu prodávajícího (např. automatickým uložením příchozího emailu do spamu). V takovém případě nás, prosím kontaktujte nejlépe telefonicky na tel. č.: 730 930 015 nebo 608 275 846. Na tato telefonní čísla můžete také volat ještě před odesláním reklamace, urychlí se tím její vyřízení

 

 13560 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!